Samenwerking Yorneo en Wilhelmina Ziekenhuis werpt vruchten af

Succesvolle samenwerking met Wilhelmina Ziekenhuis

20 december 2012

Zeer jonge kinderen met ernstige slaap-, eet-, drink- en huilproblemen en hun ouders krijgen sinds juli 2011 verbeterde hulp van Yorneo. We werken hierbij samen met het Wilhelminaziekenhuis Assen (WZA). De samenwerking is onlangs geëvalueerd. De resultaten zijn goed. De samenwerking is ontstaan vanuit het Behandelprogramma 0|4 in Papenvoort. Hier kwamen onder meer vanuit de ziekenhuizen kinderen van 0 tot 1 jaar binnen met een specifieke hulpvraag: nadere diagnostiek en begeleiding rondom ernstige slaap-, eet-, drink- en huilproblemen waarvoor het ziekenhuis geen medische oorzaak kon vinden. Per jaar worden 20 tot 30 kinderen om deze redenen een of meerdere keren in het WZA opgenomen. Door betere samenwerking willen Yorneo en het WZA de hulpvragen van deze groep kinderen zo goed en snel mogelijk beantwoorden. We hopen daarmee ook te voorkomen dat het kind opnieuw in het ziekenhuis belandt.

Ziekenhuis onderzoekt eerst

Als ouders met vragen over hun kind in het WZA komen, kunnen zij van de kinderarts te horen krijgen dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is om een diagnose te stellen. Tijdens de opname onderzoeken kinderartsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers het kind. Het ziekenhuis observeert het gedrag van het kind en de ouders en maakt video-opnames van hen. Ook nodigt de medisch maatschappelijk werker de ouders uit om de thuissituatie te bespreken. Het medisch team neemt de bevindingen gezamenlijk door en komt met een advies over de in te zetten zorg.

Passende hulp van Yorneo ouderbegeleider

Wanneer ouders moeilijk een balans kunnen vinden in de omgang met hun kind of zich onzeker en/of overbelast voelen, kan ambulante hulpverlening in de thuissituatie vanuit Yorneo een oplossing zijn. De medisch maatschappelijk werker bespreekt met de ouders de mogelijkheden voor hulp en legt de werkwijze uit. Kiezen de ouders voor deze hulp, dan neemt de kinderarts contact op met Yorneo. Samen bekijken we hoe Yorneo gepaste hulp kan bieden. Binnen twee werkdagen vindt in het ziekenhuis een startgesprek plaats tussen ouders, kinderarts en/ of medisch maatschappelijk werker en de ambulant hulpverlener van Yorneo. Daarna kan het kind na een korte ziekenhuisopname weer naar huis, en worden ouders en kind direct na thuiskomst verder begeleid door de ambulant hulpverlener van Yorneo.

Samen beginnen, samen afsluiten

In dit startgesprek komen de hulpvragen van de ouders aan de orde. Samen worden de doelen bepaald en afspraken gemaakt over de vorm, frequentie en duur van de hulp. Meestal bestaat de hulp uit gesprekken van onze ambulant hulpverlener met de ouders, waarbij ook de video-opnames worden gemaakt en besproken. Soms wordt ook een psychomotorisch therapeut of een logopediste van Yorneo ingezet. Er is vaak ook contact met de JGZ-verpleegkundige. De duur van de hulp is meestal 4 weken en kan uitgebreid worden naar 12 weken. Ouders scoren onze hulp op gemiddeld meer dan voldoende.

Eindbrief

Na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats. Als de doelen zijn bereikt en de ouders geen nieuwe hulpvragen hebben, wordt in gezamenlijk overleg de hulp afgesloten. Ouders ontvangen een eindbrief met de bereikte resultaten van Yorneo. Met toestemming van de ouders gaat deze brief ook naar de huisarts, kinderarts en consultatiebureauarts.

Tevreden ouders

Het afgelopen half jaar hebben 12 kinderen en hun ouder(s) deelgenomen aan deze pilot. De resultaten zijn uitstekend: alle ouders zijn tevreden met de geboden hulp. Ze hebben de draad kunnen oppakken en voelen zich zekerder in hun ouderschap. Alle ouders geven aan dat de doelen zijn behaald. De scores zijn gemiddeld meer dan voldoende. Tot nu toe is geen enkel kind uit deze groep opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

Hulpverleners zien pluspunten

Ook de hulpverleners zeggen dat ze tevreden zijn over de pilot. Ze zijn te spreken over de snelle en gezamenlijke start in het ziekenhuis, het gezamenlijk stellen van doelen, de hoge frequentie, het thuis hulp bieden, het kunnen aansluiten bij ouders, het werken met de video, de samenwerking met andere disciplines en de korte lijnen tussen WZA en Yorneo.