Jongeren mogen nu standaard tot 21 jaar in een gezinshuis blijven

30 januari 2020

Jongeren in gezinshuizen kunnen vanaf 1 februari 2020 standaard tot 21 jaar in een gezinshuis verblijven. Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: gemeenten zorgen ervoor dat jeugdhulp in een gezinshuis doorloopt, ook nadat een jongere (verblijvend in een gezinshuis) 18 jaar is geworden, tenzij:
• de jongere heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van zijn of haar plek in het gezinshuis;
• en/of de gezinshuisouders niet instemmen;
• en/of voor alle partijen duidelijk is dat de jongere andere passende hulp nodig heeft en die ook beschikbaar is;
• en/of de jongere voldoet aan de toegangscriteria van de wet langdurige zorg (Wlz).

Er wordt afgestapt van het huidige ‘nee, tenzij systeem’, waarbij moet worden aangetoond dat jeugdhulp in een gezinshuis vanaf het 18e jaar noodzakelijk is; er wordt dus overgestapt naar een ‘ja, tenzij systeem’. Gemeenten laten dus vanaf 1 februari 2020 het verblijf in gezinshuizen standaard tot 21 jaar door laten lopen, zowel voor bestaande trajecten als voor nieuwe.

Daarnaast blijft verblijf in een gezinshuis als vorm van ‘verlengde jeugdhulp’, zoals beschreven in de Jeugdwet mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.