Yorneo AVG-proof

25 mei 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet die de privacyrechten van mensen regelt. De AVG vervangt per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet geeft onze cliënten, medewerkers en overige relaties meer rechten en regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt moeten worden.

Zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige informatie waren we al gewend bij Yorneo. Door maatregelen te nemen in het kader van AVG is ons bewustzijn over rechten en plichten vergroot en zijn we nog alerter geworden op risico’s en het voorkomen van datalekken. We hebben onze werkwijze, procedures en communicatie aangepast aan de nieuwe wetgeving. Ook is er een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Op onze website hebben we onze privacyverklaring aangepast en communiceren we helder over wat we doen met persoonsgegevens die we bijvoorbeeld via aanmeld-, aanvraag- of contactformulieren ontvangen. We vragen niet meer gegevens dan nodig en gebruiken ze uitsluitend voor het doel waarvoor ze ons gegeven zijn. Voor meer informatie, zie www.yorneo.nl [link naar informatie over privacy]