Nieuwsbrief - Yorneo Hulp & Huis juli 2016
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbulletin Hulp & Huis  
  21 · juli 2016  
 
placeholder
In deze nieuwsbrief
 • Reminder – Tuinfeest Hulp & Huis
 • Interne Audit
 • Zelfstandigheidstrajecten
 • Casusoverleg PRACHT
 • Medewerkers
 
placeholder
 
placeholder
Intro

Juli 2016. Al weer een jaar voorbij. De zomer is voor mij altijd een moment om terug te kijken, moment van bezinning en dan vooruit kijken. Het is een intensief jaar geweest waarin we met elkaar weer mooie stappen hebben gezet.

We zijn blij met de vele aanmeldingen bij Hulp & Huis en tegelijk hebben we een grote klus om snel en goed de kinderen/jongeren te plaatsen. Het is fijn dat verwijzers ons weten te vinden en dat we met hen mooie concepten kunnen creëren.

De afgelopen maanden is de vraag naar Pleegzorg enorm toegenomen. Een goede ontwikkeling; daar waar het kan willen we kinderen/jongeren graag zoveel mogelijk in een ‘gewoon’ gezin kunnen laten opgroeien. En tegelijk vraagt dat veel van ons; we hebben nog meer pleeggezinnen nodig om goed te kunnen blijven matchen. De grote vraag naar pleegzorg heeft gemaakt dat we het ‘kindgericht werven’ van pleeggezinnen vorm willen geven. Dit betekent dat we niet alleen in het directe netwerk van het kind kijken, maar ook in de cirkel daarom heen; bijvoorbeeld de voetbalvereniging, de kerk, de school. De komende maanden werken we dit verder uit. Ik zie dit als een mooie toevoeging op onze reguliere campagne. De grote vraag naar Pleegzorg betekent dat we nu niet zo snel kunnen plaatsen als we willen en dat kinderen moeten wachten.

Bij de gezinshuizen is de doorstroom naar zelfstandigheidstrajecten gestart. In een pilot maken we op maat mooie concepten voor de 16+/17+. Een zeer mooie ontwikkeling. We kijken met verwijzers hoe onze clienten op een goede manier richting zelfstandigheid gaan. We hebben voorbereidingen getroffen in de ontwikkeling van een gezinshuis-3M (3 milieus: zorg, onderwijs en vrije tijd). De grote vraag naar gezinshuisplaatsen maakt dat we nadenken over uitbreiding van het aantal gezinshuizen.

Bij het GmV is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de behandelvisie. De aanmeldingen voor het GmV lopen goed. De behandelgroep van het GmV is een belangrijke factor in het palet van onze Yorneo-bedden. Als een behandeling klaar is bij het GmV en vervolghulp is nodig, komt het nog regelmatig voor dat deze vervolghulp niet beschikbaar is. Dit geeft een opstopping op de behandelgroep en dit is voor niemand wenselijk; niet voor de betreffende cliënt en ook niet voor de groep. We hopen dat we in PRACHT-verband (zie hieronder) samen met andere zorgaanbieders aan oplossingen kunnen werken.

De crisis heeft het afgelopen jaar zeer grote pieken gehad. Het is een uitdaging om deze pieken met elkaar goed op te vangen; zowel in beschikbare bedden als ook beschikbare inzet. Er is een mooi overleg tot stand gekomen tussen de crisis van Yorneo met de crisis van Accare. We merken steeds meer dat casussen zich bevinden op de snijvlakken van de domeinen. Hier hebben we met ketenpartners te kijken hoe we dan samen invulling kunnen geven aan een traject.

We zijn verder gegaan met de zelfstandigheidstrajecten en dat hebben we gemerkt. Er is ontzettend veel vraag naar dit programma; zowel intern als extern. Op maat komen mooie trajecten tot stand. Na de zomer werken we ook van dit programma de behandelvisie verder uit. De vraag naar Ervarend Leven Frankrijk is weer aangetrokken. We maken goed gebruik van ‘onze’ bedden in Frankrijk en er komen mooie trajecten tot stand.

En we hebben nog zoveel meer gedaan; hierboven een mooie opsomming. De mooie momenten voor mij het afgelopen jaar blijven de momenten van de verhalen van onze kinderen/jongeren. Diverse verhalen komen op mijn pad die me raken; in het mooie en in het verdrietige. Op de Pleegzorgdag begin juli geniet ik erg van de blije gezichten van de pleegkinderen. Als ik de pleegkinderen schmink (althans ik doe een poging tot) heb ik tijd voor een kort gesprek met de pleegkinderen; dat is heel fijn. Ik was aanwezig bij de uitreiking van het certificaat van een van onze gezinshuizen; een ontzettend mooi moment; gezinshuisouders met de kinderen die samen dit certificaat in ontvangst nemen; als teken dat ze het samen doen. Ik voel daar veel liefde en passie. Een behandeling/begeleiding die niet loopt zoals we willen, raakt me en geeft me nog meer een drive om het beter te doen. Ik weet dat we niet alles kunnen voorkomen en ik blijf me met jullie inzetten om kansen van succes te vergroten. Onlangs hebben we samen met een aantal medewerkers van het GmV gesproken met een ouder over een ervaring van een aantal jaren geleden bij Yorneo die niet goed was. Het doet me steeds meer beseffen dat we samen een belangrijke taak hebben. Ik voel het als een voorrecht om iets te mogen betekenen in het leven van een kind en zijn systeem als thuis wonen niet mogelijk is en tegelijk voel ik ook de grote verantwoordelijkheid van hoe we dit samen doen, want het doet er toe hoe we dit doen; professioneel en vanuit ons hart.

Lieve mensen, wij wensen jullie een heel mooie zomer. Kijk met liefde terug naar het afgelopen jaar, reflecteer en maak plannen voor na de zomer. Die delen we graag met elkaar op ons tuinfeest in september.

Albert & Annemieke

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Reminder – Tuinfeest Hulp & Huis

Voor een ieder nog even een reminder. Vrijdag 9 september 2016 hebben we ons jaarlijks tuinfeest voor alle medewerkers met hun partners en kids van Hulp & Huis. De weersverwachtingen zijn ontzettend goed. Het belooft weer een enorm gezellige happening te worden!

Als je nog niet hebt aangemeld, meld je aan bij Saskia.

 

 
placeholder
 
placeholder
Interne Audit

In mei 2016 heeft er een interne audit plaatsgevonden bij Yorneo Hulp & Huis. De volgende programma’s/teams zijn geaudit: Pleegzorg, GmV Assen, GmV Meppel, GmV Emmen, Gezinshuizen, Crisis en Ervarend Leven Frankrijk.
Van elk programma/team zijn waar van toepassing secretariaat, gedragswetenschapper, systeemtherapeut, hulpverlener coördinerende taken, ambulant hulpverlener en pedagogisch hulpverlener geaudit.

In elk gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken:

 1. Werkproces van start tot einde hulpverlening

 2. Onveiligheid

 3. Medicatie

De resultaten van de interne audit zijn in een rapport weergegeven door een algemene tekst en een overzicht van verbeterpunten. Het is de bedoeling dat de verbeterpunten leiden tot verbeteringen. Dit betekent dat tijdens een volgende audit niet alleen de constateringen zijn opgelost (hersteld), maar dat er is nagedacht over hoe dit in de toekomst is te voorkomen (oorzaakanalyse). Directie en teams zijn verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van de analyse, de te treffen maatregelen en de implementatie.

Een aantal acties zullen stichting breed opgepakt worden. Bij deze punten is in het overzicht aangegeven door en met wie de uitwerking stichting breed wordt opgepakt. De overige punten kunnen door elk team worden voorzien van acties en waar nodig opgenomen worden in het plan van aanpak. De voortgang wordt gemonitord tijdens de periodieke gesprekken met de directeur en/of de manager behandelbeleid, de directiebeoordeling (jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitssysteem van Yorneo), de externe audit en volgende interne audits.

Interne audits zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem van Yorneo. Dit betekent dat de uitkomsten van de audit niet als losstaande items gezien kunnen worden maar onderdeel zijn van een systeem. De PDCA cyclus is hierin van belang.

Resultaten

 • Complimenten voor de teams. Er is met veel enthousiaste medewerkers gesproken die zich ten volle inzetten. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun persoonlijke taken en hebben zorg voor elkaar. Op elke locatie en in elk gesprek was de teamspirit voelbaar.

 • Werkproces is niet duidelijk genoeg voor een ieder en is niet goed genoeg beschreven (meer aandacht voor vastleggen werkinstructies, richtlijnen en verantwoordelijkheden, informatie aan cliënt).

 • Verbeterpunten rondom proces gebruik medicatie clienten Hulp & Huis

 • Verbeterpunten rondom proces (on)veiligheid (wordt nu uitgewerkt door werkgroep aandachtfunctionarissen (on)veiligheid

In een aparte mail ontvangen jullie het rapport Interne Audit Hulp & Huis mei 2016. Na de zomer gaan de vervolgstappen worden gezet.

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Zelfstandigheidstrajecten

Er is steeds meer vraag naar trajecten / begeleiding van jongeren die richting zelfstandigheid gaan, aan deze vraag willen we vanuit Hulp & Huis graag voldoen. We vullen op maat deze zelfstandigheidstrajecten in: verblijf in ‘zelfstandige’ ruimte in gezinshuis/pleeggezin/GmV of een kamer in de stad/het dorp in combinatie met inzet van ambulant hulpverlener.

Goed om te weten: het BC-schap van deze trajecten is als volgt georganiseerd: als het traject in gang wordt gezet vanuit een GmV, Pleegzorg of Gezinshuis blijft in principe dezelfde behandelcoördinator verantwoordelijk en Ambulant Hulpverlener betrokken, tenzij het op inhoud beter is te switchen.

Alle andere trajecten worden in principe opgepakt door Anky ten Kate als behandelcoördinator en Chris Almekinders of Hilbrand Beukema als Ambulant Hulpverlener.

 

 
placeholder
 
placeholder
Casusoverleg PRACHT

In de uitvoering van de jeugdhulp in Drenthe worden een aantal knelpunten ervaren. Een knelpunt in 2015 was de benutting van de gecontracteerde zorg. Bij één grote zorgaanbieder was sprake van overschrijding van het budgetplafond door een grotere instroom op interventieniveau 8, bij een andere zorgaanbieder was juist sprake van onderbenutting. In 2016 zien we bij veel partijen een grote instroom.

Daarnaast tonen cijfers aan dat 9% van het aantal cliënten jeugdhulp plaats vindt op interventieniveau 8 en de bijbehorende kosten zijn hoog. Deze bedragen 36% van het totale budget. Ook werden knelpunten ervaren in het “afschalen”, hulp op een lager interventieniveau (of een goedkoper bed) is dan wenselijk voor de jeugdige maar niet beschikbaar. Ook de (faciliterende) regierol van de gemeente wordt nog onvoldoende vorm gegeven, terwijl er nog veel onduidelijkheden zijn over de verwijzing en de afstemming bij jeugdhulp.

Bovenstaande was voor de Drentse gemeenten aanleiding om met de grote zorgaanbieders van interventieniveau 8 en de grote verwijzers aan tafel te gaan zitten. De werkgroep PRACHT (Plan Reductie interventieniveau ACHT) bestaat uit medewerkers van Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel, de grote zorgaanbieders op interventieniveau 8 (Accare, Ambiq, GGZ Drenthe en Yorneo), VNN, twee gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming Noord en WSG-Jeugdbescherming) en leden van het Programmateam (programmadirecteur en procesbegeleiders). Vanuit Yorneo is Annemieke betrokken bij deze werkgroep.

Dit heeft geresulteerd in de volgende concrete afspraken:

 1. Regulier casusoverleg

 • Frequentie: 1x per maand
 • Onderwerp: Vastlopende casuïstiek (bij start of in behandeling) – geen spoedeisend karakter
 • Kerngroep bestaat uit zorgaanbieders Accare, Ambiq, Poortje, Promens Care, Yorneo, VNN en GI Jeugdbescherming Noord (de genoemde partijen vormen nu maandelijks het overleg Platform Gesloten Jeugdzorg; in dit overleg is positief gereageerd om het bestaande overleg om te vormen naar een Regulier casusoverleg)
 • Iedere zorgaanbieder en verwijzer kan casuïstiek inbrengen (zowel zorg in natura als PGB)
 • Technisch voorzitter ingevuld door een gemeente, locatie: afwisselend Emmen en Assen
 1. Adhoc casusoverleg (spoed)

 • Frequentie: niet gepland; binnen 2 werkdagen na uitnodiging van organiserende partij
 • Onderwerp: Vastlopende casuïstiek (bij start of in behandeling met spoedeisend karakter – kan niet wachten tot regulier overleg)
 • Iedere partij (zorgaanbieder, verwijzer) kan overleg beleggen (vrager organiseert)
 • Iedere partij die wordt uitgenodigd heeft inspanningsverplichting om aanwezig te zijn, waarbij geen discussie wordt gevoerd vooraf over het nut van aanwezigheid
 • Alle partijen hebben inspanningsverplichting om te komen tot een oplossing
 1. Casusregie

 • Frequentie: doorlopend.
 • Onderwerp: afspraken over rol consulent gemeente, contactmomenten, doel en termijn hulp (1 gezin-1 plan).
 • Zorgaanbieder informeert gemeente (toegang) over start niveau 8 (informatieplicht). Dit geldt voor aanmeldingen van Gecertificeerde Instellingen en artsen. Bij aanmeldingen van CJG’s/sociale teams is de gemeente (toegang) vanzelfsprekend al betrokken. Zorgaanbieder kiest vorm van contact.

Een factsheet met korte informatie over bovenstaande verschijnt binnenkort. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Annemieke.

Na de zomer gaan we in de werkgroep PRACHT aan de slag met het inzichtelijk maken welke soorten bedden (nog) niet aanwezig zijn of slecht beschikbaar zijn. Daarna pakken we het onderwerp kennis delen tussen zorgaanbieders en verwijzers op.

 
placeholder
 
 
placeholder
Medewerkers

Nieuwe collega’s:

 • Marianne van Til (per 2 juni – vakantieperiode – overbrugging vacature): pedagogisch hulpverlener GmV Assen
 • Ardine Nieuwenhuizen (per 1 juli): behandelcoördinator GmV Emmen
 • Jasper Bout (per 1 juli): pedagogisch hulpverlener GmV Meppel
 • Tineke Schriemer (per 1 juli): Nachtwacht GmV Meppel
 • Klaas Jan van den Berg (per 1 augustus): crisismedewerker
 • Henriëtte Matel (per 15 augustus - vakantieperiode) pedagogisch hulpverlener GmV Emmen
 • Stephanie Boersma (per 25 juli – vakantieperiode): pedagogisch hulpverlener GmV Assen
 • Saskia Rutgers (per 5 juli): ambulant hulpverlener Pleegzorg
 • Margaretha Zinger (per 1 september): ambulant hulpverlener Pleegzorg

Wijzigingen

 • Lydia de Vries (per 18 juni): behandelcoördinator Pleegzorg, zwangerschapsvervanging Petra Goedbloed
 • Hans van der Vegt (per 1 juli): nachtwacht GmV Meppel (voorheen GmV Emmen)
 • Tommy Leirissa (per 1 juli): nachtwacht GmV Emmen (voorheen GmV Assen)

Vertrokken collega's

 • Benjamin Zwama (per 30 juni)
 • Ankie Schipper (per 31 juli, naar O&O)
 • Gerard Ampting (per 31 augustus)
 
placeholder
 
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017