Nieuwsbrief - Yorneo Hulp & Huis maart 2016
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbulletin Hulp & Huis  
  19 · juli 2016  
 
placeholder
In deze nieuwsbrief
 • Communicatie / website
 • Uitwisseling visie
 • Masterclass Uithuisplaating
 • Middelengebruik
 • Huis op Orde
 • Medewerkers
 • Vooraankondiging Tuinfeest Hulp & Huis
 
placeholder
 
placeholder
Intro

Het eerste kwartaal 2016 zit er op en als we de balans opmaken valt een aantal zaken op.

Ten eerste is dat de aanmeldingenstroom. Met name de pleegzorg groeit gestaag door, voor de gezinshuizen is inmiddels een wachtlijst, de crisis heeft een hausse te verwerken gehad en de GmV’s zijn prima gevuld. Een en ander betekent dat we de afgesproken productie ruim halen en dat is fijn voor onze onderhandelingspositie. Aan de andere kant lopen velen op hun tenen en raakt de rek er wat uit. Dat is iets wat we de komende tijd te adresseren hebben.

Ten tweede ziet het er uit dat de Drentse gemeenten voor 2017 het productieplafond laten vallen. Dat zou bijvoorbeeld mogelijkheden bieden om te groeien voor de pleegzorg, om nieuwe gezinshuizen op te starten en een nieuw aanbod te ontwikkelen.

Ten derde valt op dat de sfeer en inhoudelijke bevlogenheid goed zijn. We raken steeds geoefender in relationele lenigheid (refererend aan de titel van het boek van Ellen Aptroot, Maarten Spaander en Karel Mulderij)! De visie ontwikkeling sluit daar heel goed bij aan.

Conclusie: ondanks de grote aanmeldingendruk en de prima productie blijft Hulp & Huis een club waarbij inhoudelijke inspiratie en begeestering voorop staat en dat is iets waar we trots op zijn! We staan prima voorgesorteerd voor de onderhandelingen over 2017.

Albert & Annemieke

 
placeholder
 
 
placeholder
Communicatie/website

De nieuwe website krijgt steeds meer vorm. Het grafisch ontwerp is goedgekeurd door het testpanel (bestaande uit hulpverleners uit de organisatie), Annemieke en Han. Nu gaat de webbouwer aan de slag om er voor te zorgen dat we voor de zomer de nieuwe site live hebben. De teksten worden momenteel geschreven en binnenkort voorgelegd aan wederom het testpanel en de directie. Ook zijn en worden er diverse interviews gehouden om meer ervaringen uit de praktijk op de site te laten zien.

 
placeholder
 
placeholder
Uitwisseling visie

In de recente bijeenkomst van alle behandelcoördinatoren en systeemtherapeuten van Hulp & Huis werden de ontwikkelingen rond het denken over de visie per werksoort uitgewisseld. Dat was een wederzijds inspirerend gebeuren, die elke werksoort weer food for thought heeft gegeven. Een belangrijke observatie kwam een aantal keren terug. Als een jeugdige wordt aangemeld vinden wij bij de aanmeldingsgegevens weinig terug over zijn of haar ontwikkelingsgeschiedenis. Hoe kunnen we iemand begrijpen als we niets weten over hoe hij/zij geworden is? Komende tijd zullen we dan ook aan de slag gaan met het ontwikkelen van een manier om de ontwikkelingsanamnese standaard aan het dossier toe te voegen. Dat zal ook helpen om casuïstiekbesprekingen te verdiepen.

 
placeholder
 
 
placeholder
Masterclass Uithuisplaatsing (door Albert)

Aangezien het werken met uithuisgeplaatste jeugdigen de core-business is van Hulp & Huis toog ik op 14 april jl. samen met Anky (systeemtherapeut GmV Meppel en BC Maatwerk) Simon (BC pleegzorg) en Kirsten (BC Crisis) naar Amersfoort, waar de succesvolle Masterclass Uithuisplaatsing werd herhaald. Nu beduidend minder aanmeldingen dan vorig jaar, wat voor de interactie tussen zaal en sprekers wel bevorderlijk was. Het programma begon met een interview van een gezinsvoogd door de prima dagvoorzitter Merel van Dorp (hoofredactrice van Jeugd & Co) over een complexe casus. Vervolgens werd de rol van de kinderrechter bij (voorkomen van) uithuisplaatsing toegelicht door een kinderrechter van de Rechtbank Amsterdam. Nut en gebruik van de NJI richtlijnen, in het bijzonder van de richtlijnen Uithuisplaatsing en Gedeelde besluitvorming werd door 2 zelfstandig adviseurs over het voetlicht gebracht. De middag werd besteed aan hoe Jeugdbescherming Amsterdam tot 50% minder gedwongen uithuisplaatsingen komt en 30 miljoen euro per jaar bespaart.

Opbrengsten van de dag waren voor mij divers. Ik bedacht mij dat we een kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming uit onze eigen regio gaan uitnodigen op ons Hulp & Huis overleg. We gaan uitzoeken of de ARIJ ook voor ons inderdaad een betere lijst is om te helpen bij inventarisatie van onveiligheidsfactoren. Het verhaal van de Jeugdbescherming in Amsterdam (1 gezin 1 plan) inspireerde de vraag of wij binnen Hulp & Huis wel genoeg oog en aandacht hebben voor de broers en zusjes van de bij ons aangemelde cliënten. En ik werd ook wel een beetje jaloers op de sterke regierol die Jeugdbescherming Amsterdam heeft verworven als het gaat om veiligheid binnen alle gezinnen die in beeld komen (inclusief de oude ‘Toegang’, dus in het vrijwillig kader). Misschien iets om in onze gesprekken met de gemeenten en JBN aan de orde te stellen.

 

 
placeholder
 
placeholder
Middelengebruik

De laatste versie van de Beleidsnotitie Middelengebruik Yorneo is naast de nieuwste Landelijke Richtlijn Jeugdhulp gelegd, en is onlangs vastgesteld in het MT.

Op korte termijn gaan we samen met de teams bekijken wat deze notitie voor Hulp & Huis betekent: deels doen we al wat we zouden moeten doen, er zijn echter ook nog een paar punten die de aandacht nodig hebben. Deze definitieve versie staat inmiddels op intranet.

 
placeholder
 
 
placeholder
Huis op Orde

Binnen het primair proces hebben we geen volledige duidelijkheid in drie belangrijke thema’s: registratie, rapportage en dossier. Veel gestelde vragen zijn: wie is verantwoordelijk voor de compleetheid van het dossier? Welke stukken worden opgenomen in het dossier? Wat moet ik registreren in Care4? Et cetera. Belangrijk is dat hulpverleners op de hoogte zijn van wat er van hen wordt verwacht op het gebied van registratie, rapportage en dossiervoering, dat de uitvoering wordt gerealiseerd zoals is afgesproken en dat hierop controle plaatsvindt.

Bij Opvoeden & Opgroeien wordt op dit moment een aantal onderdelen uitgewerkt. Deze uitwerking gebruiken we als input voor de uitwerking voor Hulp & Huis. We hebben al veel liggen en dit hebben we nu te verbinden met elkaar. De komende periode gaan we met Suzan Nijhuis dit thema oppakken. Het dilemma is een geschikt moment hiervoor. Ik wil met betrokkenheid van een deel van de medewerkers, efficiënte inzet zoveel mogelijk bereiken. Per programma maak ik met de medewerkers een planning.

De volgende doelen willen we behalen:

 • Helderheid en eenduidigheid m.b.t. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende registratie, rapportage en dossier
 • Helderheid en eenduidigheid over te hanteren richtlijnen, checklists en werkinstructies
 • Helderheid en eenduidigheid over wat en hoe te registreren
 • Helderheid en eenduidigheid over wat onderdeel is van het dossier
 
placeholder
 
placeholder
Medewerkers

Nieuwe collega’s:

 • Lydia de Vries, Behandelcoördinator Pleegzorg (zwangerschapsvervanging Petra Goedbloed, per 13 juni 2016)
 • Tineke Schriemer, Nachtwacht GmV Meppel (per 1 juli 2016)
 • Ardine Nieuwenhuizen, Behandelcoördinator GmV Emmen (per 1 juli 2016)
 • Klaas Jan van den Berg, Ambulant Hulpverlener Crisis (per 1 augustus 2016)

Wijzigingen:

 • Chris Almekinders, ambulant hulpverlener Pleegzorg | Frankrijk | Zelfstandigheid | Jonge Ouders (per 1 juni 2016)
 • Rob Heymans HCT GmV Assen (per 1 juni 2016)

Vertrokken collega:

 • Joost van Balveren, Behandelcoördinator GmV Emmen
 
placeholder
 
 
 
placeholder
 

Tuinfeest Hulp & Huis: zaterdag 9 juli 2016 vanaf 16.00 uur

Activiteiten die als zeer geslaagd worden ervaren, zijn er om te herhalen. Ook dit jaar gaan we voor alle medewerkers van Hulp & Huis - eventueel samen met partner/gezin – weer een Tuinfeest organiseren bij Annemieke thuis. De geplande datum is zaterdag 9 juli vanaf 16.00 uur. En net als vorig jaar houden we een slag om de arm in verband met het weer; mochten de weersomstandigheden echt te slecht zijn prikken we een nieuwe datum na de zomervakantie.

Voor aanmelden etc zie de mail die hierover verzonden is.

 

 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017