Nieuwsbrief - Yorneo Hulp & Huis november 2016
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Yorneo
Volg ons online:   facebook   twitter   linkedin   youtube
 
 
  Nieuwsbulletin Hulp & Huis  
  17 · november 2016  
 
placeholder
In deze nieuwsbrief
 • Inkoop 2017 en begroting 2017
 • Extern Hulp & Huis-overleg 6 september
 • Intervisie
 • SKJ
 • Veilig mailen
 • Toetsingskader Kwaliteit
 • More Care4?
 • Reistijd / Werktijd / Eigen tijd
 • Filmen met de iPad
 • Vooraankondiging Studiedag Yorneo “Onzekerheid omarmen!” d.d. 13-04-2017
 • Stand van zaken nieuwe website
 • Terugblik Tuinfeest 9 september
 • Dinsdagmorgen 20 december: jaarafsluiting Hulp & Huis + Wichtelen of niet?
 • Medewerkers

 

 
placeholder
 
placeholder
Intro

Eindelijk een nieuwe editie van het Nieuwsbulletin Hulp & Huis. De eerste versie lag al klaar in september. Door andere prioriteiten bleef deze versie te lang liggen in de mailbox.
De afgelopen maanden zijn druk geweest. In korte tijd hadden we een aantal heftige trajecten binnen Hulp & Huis, die veel energie hebben gevraagd. Reflecteren op ons handelen is altijd nuttig en zeker op deze momenten extra belangrijk. Kritisch met elkaar kijken wat nog beter kan en tegelijk de lat niet onrealistisch hoog leggen. Het zijn spannende momenten en het maakt ons tegelijk krachtiger.
Het blijft de kunst om je niet te laten leiden door de waan van de dag en je juist te blijven richten op ontwikkeling. Met elkaar lukt het ons om deze slag te slaan. We maken samen een eindsprint naar de jaarwisseling en dan kijken we samen terug op onze successen en meters die we weer hebben gemaakt.

Albert & Annemieke

 

 
placeholder
 
 
placeholder
Inkoop 2017 en begroting 2017

De inkoop 2017 bestaat uit drie delen. Pleegzorg voor geheel Drenthe, alle overige jeugdhulp voor regio Noord-Midden en alle overige jeugdhulp voor regio Zuid. Voor regio Noord-Midden hebben we de definitieve gunning ontvangen. Voor regio Zuid de voorlopige gunning. En voor het onderdeel Pleegzorg loopt het proces van de aanbesteding nog. Dit proces is pas na de zomer gestart en zal in december worden afgerond. De vooruitzichten zijn goed en ook spannend.

Volgend jaar worden we voor veel onderdelen op een andere manier betaald. We gaan achteraf (ongeveer een maand na iedere maand) betaling van de gemeenten ontvangen van werkelijk uitgevoerde hulp. Tot nu toe ontvingen we maandelijkse voorschotten gebaseerd op begrote productie. Betaald worden op werkelijke productie betekent dat de registratie altijd up-to-date moet zijn. We kunnen het ons niet veroorloven onjuist of niet tijdig te registreren. In de werkgroep Inkoop 2017 zijn we alle consequenties voor 2017 aan het uitwerken. Dit varieert van inrichting Care4, toets op kwaliteitseisen tot het inrichten van het berichtenverkeer. Het berichtenverkeer is de digitale verbinding met de Drentse gemeenten waarin we melden wanneer we starten en wanneer we eindigen en waar we de goedkeuring ontvangen van de gemeenten dat we mogen starten.  Een zeer belangrijk middel. Het secretariaat van Hulp & Huis werkt zeer hard aan het berichtenverkeer, zodat we op tijd klaar zijn. Control draagt zorg voor een goede ondersteuning.
Op dit moment zijn we de begroting 2017 aan het opstellen. Eind november willen we het eerste concept gereed hebben.

 

 

 

 
placeholder
 
placeholder
Extern Hulp & Huis-overleg 6 september

Dinsdag 6 september hebben Annemieke, Albert, Maarten, de behandelcoördinatoren en systeemtherapeuten weer een vruchtbare bijeenkomst gehad in Annerveenschekanaal. Op de agenda stonden onder andere Analyse van hoeveelheid klachten bij de klachten- en bezwarencommissies van Yorneo, de voortgang van de implementatie van de NJi Richtlijnen en een evaluatie van de Bereikbaarheidsdienst. Opnieuw bleek het nuttig om over dergelijke wezenlijke zaken wat langer met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

 
placeholder
 
 
placeholder
Intervisie

Vanaf januari 2017 starten we met de begeleide intervisie voor de medewerkers van het GmV. Alle pedagogisch hulpverleners, hulpverleners met coördinerende taken en de ambulant hulpverleners zijn ingedeeld in groepen van 4 tot 6 medewerkers. We hebben gekozen voor een vorm van begeleide intervisie. De begeleiding vindt plaats door de systeemtherapeuten van de drie GmV’s. Er komen zes groepen: vijf voor pedagogisch hulpverleners en een voor ambulant hulpverleners.

De intervisie vindt plaats eenmaal per acht weken en is voor het gehele jaar gepland. De intervisie voldoet aan de eisen die het SKJ stelt voor het onderdeel reflectie voor de tweede lichting SKJ.
Ook voor de hulpverleners van Pand D (pleegzorgwerkers/medewerkers gezinshuizen en crisismedewerkers) willen we op korte termijn intervisie vorm geven. Als je ideeën hebt, horen we dat graag.

 
placeholder
 
placeholder
SKJ

De afdeling P&O heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan het verstrekken van informatie over SKJ. Op intranet wordt een apart onderdeel ingericht voor alles wat met SKJ heeft te maken. Daarnaast zie je regelmatig zogenaamde oneliners op intranet voorbij komen.
Talitha de Vink – Nijs kan op jullie verzoek bij jullie teams langskomen om jullie vragen over SKJ te beantwoorden. Via een mail aan Talitha kun je dit aangeven.

 
placeholder
 
placeholder
Veilig mailen

We zijn vanuit het verleden (toen Bureau Jeugdzorg nog bestond) gewend dat we met onze verwijzer veilig konden mailen. Veel verwijzers waren destijds aangesloten bij het Justitienet. Veel van onze nieuwe verwijzers (CJG/sociale teams) zijn niet aangesloten op het Justitienet. Dat betekent dat we met hen niet veilig kunnen mailen; dus geen documenten en mails met cliëntgegevens zomaar even mailen. Graag aandacht hiervoor.
Tip: rechtsonder op Intranet kun je toetsen of een emailadres veilig is.
Daarnaast hebben we ICT gevraagd na te denken over een andere manier van veilig mailen waarbij we eenvoudig een bestand zelf kunnen beveiligen. Wordt vervolgd.

 
placeholder
 
 
placeholder
Toetsingskader Kwaliteit

Onlangs is in het MT het toetsingskader kwaliteit vastgesteld. Het toetsingskader bestaat uit de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Ieder thema is uitgewerkt in een aantal doelstellingen met meetinstrumenten waarmee we kunnen beoordelen of de doelstelling is behaald. Het betreft zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen.
Belangrijk voor de resultaat verantwoordelijke teams is te weten waaraan zij moeten voldoen om de geformuleerde doelstellingen te behalen. Dit is in het toetsingskader opgenomen. Concreet betekent dit dat stappen uit het werkproces (van start tot einde hulp) worden gevolgd en protocollen bekend zijn (bijvoorbeeld in het kader van veiligheid of RGM).
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzan Nijhuis.

 
placeholder
 
placeholder
More Care4

Een paar weken geleden zijn we gestart met de uitrol van MoreCare4 bij een team van Opvoeden & Opgroeien. MoreCare4 gaat een aantal systemen vervangen waardoor de hulpverleners met minder systemen hoeven te werken en dossiers beschikbaar zijn vanuit één systeem.

De eerste stap is het vervangen van Outlook Agenda en Care4. Dit betekent dat alle afspraken en registraties die door de hulpverleners worden uitgevoerd in Outlook Agenda en Care4 na instructie door de afdeling Clientregistratie worden uitgevoerd in MoreCare4. Ook het digitale dossier en de
profielen van vragenlijsten zijn beschikbaar in Morecare4. MoreCare4 is gebruikersvriendelijk, logisch opgebouwd voor gebruik door hulpverleners en op de iPad te gebruiken bij de cliënt. Dit betekent dat registratie niet meer achteraf plaats hoeft te vinden, maar direct bij de cliënt uitgevoerd kan worden.
In de tweede fase (2017) zal het mogelijk zijn om de behandelbrieven en andere dossierstukken (documenten) in Morecare4 te maken en als laatste stap wordt de procesondersteuning ingevoerd. Dit betekent dat MoreCare4 een signaal geeft als je bijvoorbeeld een behandelbrief moet schrijven
of een formulier in moet vullen.

De implementatie begint bij het Crisisteam van Hulp & Huis en de ambulante teams van Opvoeden & Opgroeien. Op korte termijn zal de planning bekend zijn en zal deze beschikbaar zijn via intranet. De implementatie wordt begeleid door het bedrijfsbureau samen met Suzan Nijhuis en gaat
gestructureerd per team vorm krijgen. De informatie en instructie die wordt gegeven is essentieel om de faciliteiten van MoreCare4 te kunnen gebruiken.
Alvast veel succes!
Voor vragen kun je contact opnemen met Cliëntregistratie of Suzan Nijhuis.

 
placeholder
 
placeholder
Wat is Reistijd – Werktijd – Eigen tijd

P&O zet voor ons hieronder helder uiteen wat nu reistijd is, wat werktijd en wat eigen tijd:

Reistijd
Reistijd voor woon-werkverkeer behoort niet tot de arbeidsduur. Andere reistijd en wachttijd die horen bij de door de wekgever opgedragen werkzaamheden behoren wel tot de arbeidsduur.
Dus de eerste rit naar je werk (standplaats óf elders) en de laatste rit naar huis is in eigen tijd.

Reiskosten
De reiskosten anders dan naar de standplaats worden vergoed als dienstreizen. Mocht je op die dag nog een keertje naar je standplaats gaan dan worden deze kosten woonwerk afgetrokken van de dienstreizenvergoeding.
8.6 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
a. De werkgever betaalt een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. De werknemer ontvangt een bedrag voor het één keer per dag heen en weer reizen tussen zijn woning en zijn vaste werkadres.
8.7 Vergoeding dienstreizen
a. De werkgever moet samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afspraken maken over het betalen van de kosten voor dienstreizen. Deze afspraken leggen zij vast in een ondernemingsregeling.
b. Dit zijn de uitgangspunten van de ondernemingsregeling:
- Een dienstreis is een reis die de werknemer maakt in opdracht van de werkgever. De werknemer moet deze reis maken om zijn werk te kunnen doen.
- De werkgever betaalt een reële vergoeding voor de dienstreis. De werknemer is wel verplicht om zo min mogelijk kilometers te maken. De werknemer moet zijn werkzaamheden dus zo efficiënt mogelijk inplannen.

Voor de bedragen: zie de reiskostenregeling van Yorneo.

 
placeholder
 
placeholder
Wie wil meedenken over filmen met de iPad?

ICT krijgt van medewerkers regelmatig vragen over filmen met de iPad; de medewerkers weten niet altijd wat de bedoeling is, welke apps ze kunnen gebruiken en hoe het in het algemeen gaat met bewaren van opnames. Hier is nog geen beleid of werkproces voor gemaakt waardoor ICT nu ad hoc e.e.a. moet regelen waardoor het meer tijd kost dan de bedoeling is.

We zoeken binnen Hulp & Huis (en Opvoeden & Opgroeien) één of twee hulpverleners die hier handig in zijn en de nodige kennis hebben die ze eventueel aan andere collega’s kunnen overdragen en willen meedenken in het maken van een korte werkinstructie zodat het maken en bewaren van opnames met de iPad voor iedereen helder wordt. Wil je hier in meedenken: graag je naam doorgeven aan Saskia (klik hier).

 
placeholder
 
placeholder
Stand van zaken nieuwe website

Zoals jullie op intranet hebben kunnen lezen is de afdeling Communicatie druk bezig met de voorbereidingen voor de lancering van een nieuwe website voor Yorneo. Vanuit de organisatie is er behoefte aan een nieuwe website die Yorneo als eenheid laat zien, niet meer 2 stichtingen, met aansprekende content dat goed inspeelt op de huidige behoeften en wensen van onze stakeholders. Het streven is de website uiterlijk februari 2017, na een korte testperiode, live te hebben. Wil je graag deel uitmaken van het testpanel in januari? Stuur dan een e-mail naar Marloes van Zonneveld.

 
placeholder
 
 
placeholder
Terugblik Zonnig Tuinfeest 9 september

Het is al even geleden, toch willen we jullie de leuke foto’s niet onthouden….
Wat hebben we een geluk gehad met de warme nazomer in september! Het betekende een zonnig tuinfeest met een zwoele avond op een perfecte locatie, compleet met gezellige mensen, BBQ’s, heerlijke salades èn een zwembad waar veel kinderen gebruik van hebben gemaakt. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar; het was weer een mooie manier om elkaar na werktijd te ontmoeten! Hieronder een fotocollage van het feest: 

fotocollage tuinfeest 2016

 

 

 

 
placeholder
 
placeholder
 
Het jaar 2016 afsluiten
 

Op dinsdag 20 december van 09.00-10.00 uur.
De agenda’s voor de komende weken zijn over het algemeen erg gevuld. Goed om te weten en alvast ruimte in te plannen voor dinsdagmorgen 20 december van 09.00-10.00 uur; we willen dan met alle medewerkers van Hulp & Huis de kerstperiode inluiden, terugblikken op 2016 en de kerstpakketten uitdelen. Locatie: bedrijfsrestaurant te Papenvoort.  En…. gaan we wel of niet wichtelen in 2017?

 
placeholder
 
Wichtelen, hoe leuk is dat nu eigenlijk?
 

Twee jaar geleden hebben we het geïntroduceerd: wichtelen. Jij mag degene voor wie jij het wichtelwezentje bent gedurende de maand januari verrassen met kleine attenties. Tijdens de kerstborrel deelden we daartoe de enveloppen met namen uit. Graag horen we van je of dit wat jou betreft in 2017 een vervolg mag krijgen. Wat zijn je ervaringen, blij verrast of teleurgesteld omdat je nog steeds op je eerste kleine verrassing wacht?? Reacties kun je doorgeven aan Saskia (klik hier).

 
placeholder
 
 
placeholder
 
Medewerkers
 

Nieuwe collega’s:

 • Chanel Baas (stagiaire orthopedagogiek team Crisis) per 1 september
 • Lola Doek-Heegen (HBO-stagiaire team GmV Emmen) per 1 september
 • Claudia Woldering (HBO-stagiaire team Pleegzorg) per 1 september
 • Pyan van der Schuur (HBO-stagiaire GmV Meppel) per 1 september
 • Jessica Aalfs (HBO-stagiaire GmV Assen) per 5 september
 • Tirza Bakker (afstudeeropdracht HBO bij GmV Emmen) per 5 september
 • Martine Gootjes (pedagogisch hulpverlener GmV Assen) per 1 oktober
 • Rosa Klaster (ambulant hulpverlener Pleegzorg) per 1 december
 • Folkert Kuiper (pedagogisch hulpverlener GmV Meppel) per 1 januari
 • Marieke Huizinga (ambulant hulpverlener Pleegzorg) per 1 januari
 • Miranda IJsselstein (ambulant hulpverlener Pleegzorg) per 1 januari
 
placeholder
 
Wijzigingen
 
 • Henriette Matel - verlenging tijdelijk dienstverband (pedagogisch hulpverlener GmV Meppel) per 05-09-2016 (zwangerschapsvervanging)
 • Jan Willem van Lochem (systeemtherapeut GmV Assen) heeft uitbreiding van zijn contract gehad. Hij is nu ook systeemtherapeut voor Pleegzorg en Crisis

Vertrokken collega’s

 • Stephanie Boersma per 28 augustus 2016 (tijdelijke pedagogisch hulpverlener GmV)
 • Moni de Roo (Pleegzorg) per 1-1-2017 (naar Opvoeden & Opgroeien)
 
placeholder
 
 
 
 
YorneoDoorsturen | Uitschrijven | © yorneo.nl 2017