ANBI ANBI

Yorneo is een ANBI-instelling

Yorneo is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam van de instelling
Stichting Yorneo

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8579.95.352

Postadres van de instelling
Postbus 114, 9400 AC Assen

Bezoekadres van de instelling
Papenvoort 21, 9447TT Papenvoort

Beschrijving van de doelstelling van Stichting Yorneo
Yorneo heeft als doelstelling (specialistische) kennis op het gebied van opvoeden en opgroeien beschikbaar te maken voor de opvoeders in de natuurlijke leefmilieus van kinderen (gezin, buurt, kindercentra, school, sport). Dit doen we om voor kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling naar een evenwichtige volwassen wording bedreigd worden nieuwe perspectieven te ontwikkelen. In het Bestuursverslag wordt eveneens een samenvatting van de doelstellingen gegeven (pagina 20).

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor de komende jaren vormt het een uitdaging om als organisatie voor jeugdhulp een onderscheiden plek in te nemen binnen de keten van instellingen die werken met en voor gezinnen en jeugdigen. Wij doen dit door (verdere) implementatie van het biopsychosociale model, waarbij gestreefd wordt naar integratie van het medische perspectief (“bio”), het ontwikkelingspsychologische perspectief (cognitie, karakter, psychopathologie, etc.) en het sociale perspectief (gezin, school, vriendenkring, etc.). We willen dit doen vanuit een platte organisatie, waarin teams van professionals binnen een professioneel kader autonoom kunnen functioneren en een hoge mate van resultaatverantwoordelijkheid dragen.

Manier waarop Stichting Yorneo geld werft
Stichting Yorneo wordt (afgezien van een beperkte bijdrage voor een vakantiekamp van kinderen etc.) volledig gefinancierd vanuit gemeentelijke bijdragen uit hoofde van de Jeugdwet.

Het beheer van het vermogen van Stichting Yorneo
Het vermogen van de stichting(en) wordt beheerd door de Raad van Bestuur van stichting Yorneo Beheer onder toezicht van de Raad van Toezicht van deze stichting.

Besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Yorneo. Dat wil zeggen het bevorderen, verlenen en doen verlenen van samenhangende zorg voor jeugdigen en hun leefmilieus, teneinde het levensgeluk van kinderen en gezinnen in Nederland meetbaar te doen toenemen. Voor een nadere beschrijving verwijzen wij naar de jaarrekening, het bestuursverslag en het meerjarenbeleidskader.

De functie en naam van de bestuurder
De Raad van Bestuur van Yorneo bestaat uit Jeroen Regtuijt (voorzitter). 

Beloningsbeleid
Voor medewerkers geldt de cao-Jeugdzorg. Voor de directeur-bestuurders geldt dat er sprake is van de WNT-2 regeling, categorie Zorg en Jeugdhulp (Wet Normalisering Topinkomens). De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is conform de WNT2-regeling.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten staat in het bestuursverslag.

Jaarverslagen en jaarrekeningen:
Bestuursverslag en jaarrekening 2017
Bestuursverslag en jaarrekening 2018
Bestuursverslag en jaarrekening 2019
Bestuursverslag en jaarrekening 2020
Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Strategisch Perspectief 2025
Toelichting Strategisch Perspectief 2025

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.