ANBI ANBI

Yorneo is een ANBI-instelling

Yorneo is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam van de instelling
Stichting Yorneo

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8095.93.294

Postadres van de instelling
Postbus 114, 9400AC Assen

Bezoekadres van de instelling
Papenvoort 21, 9447TT Papenvoort

Beschrijving van de doelstelling van Stichting Yorneo
Yorneo heeft als doelstelling (specialistische) kennis op het gebied van opvoeden en opgroeien beschikbaar te maken voor de opvoeders in de natuurlijke leefmilieus van kinderen (gezin, buurt, kindercentra, school, sport). Dit doen we om voor kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling naar een evenwichtige volwassen wording bedreigd worden nieuwe perspectieven te ontwikkelen. In het Bestuursverslag wordt eveneens een samenvatting van de doelstellingen gegeven (pagina 21).

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor de komende jaren vormt het een uitdaging om als organisatie voor jeugdhulp een onderscheiden plek in te nemen binnen de keten van instellingen die werken met en voor gezinnen en jeugdigen. Wij doen dit door (verdere) implementatie van het biopsychosociale model, waarbij gestreefd wordt naar integratie van het medische perspectief (“bio”), het ontwikkelingspsychologische perspectief (cognitie, karakter, psychopathologie, etc.) en het sociale perspectief (gezin, school, vriendenkring, etc.). We willen dit doen vanuit een platte organisatie, waarin teams van professionals binnen een professioneel kader autonoom kunnen functioneren en een hoge mate van resultaatverantwoordelijkheid dragen.

Manier waarop Stichting Yorneo geld werft
Stichting Yorneo wordt (afgezien van een beperkte bijdrage voor een vakantiekamp van kinderen etc.) volledig gefinancierd vanuit gemeentelijke bijdragen uit hoofde van de Jeugdwet.

Het beheer van het vermogen van Stichting Yorneo
Het vermogen wordt beheerd door de heer Stam, bestuurder van Stichting Yorneo onder toezicht van de Raad van Toezicht van Stichting Yorneo.

Besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Yorneo. Dat wil zeggen het bevorderen, verlenen en doen verlenen van samenhangende zorg voor jeugdigen en hun leefmilieus, teneinde het levensgeluk van kinderen en gezinnen in Nederland meetbaar te doen toenemen. Voor een nadere beschrijving verwijzen wij naar de jaarrekening, het bestuursverslag en het meerjarenbeleidskader.

De functie en naam van de bestuurder
Yorneo heeft een enkelhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder (tevens voorzitter Raad van Bestuur) is de heer P.M. Stam.

Beloningsbeleid
Voor medewerkers geldt de cao-Jeugdzorg. Voor de directeur/bestuurder geldt dat er sprake is van een overgangsregime als gevolg van nieuwe regelgeving (WNT-2). In deze wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling van WNT-1 (het huidige kader) naar WNT-2. Dit betekent dat de huidige bezoldiging stapsgewijs wordt afgebouwd naar het salaris zoals dat passend is binnen WNT-2. Voor de toezichthouders (i.c. commissarissen) geldt dat hun vergoeding valt binnen de grenzen van de meest recente WNT-regeling.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten staat in het bestuursverslag.

Links naar documenten:
bestuursverslag en jaarrekening 2016
jaarverslag en jaarrekening 2015
jaarverslag 2014
jaarrekening 2014
Meerjarenbeleidskader 2017 en verder

De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.