Belangen en rechten Belangen en rechten

Belangen en rechten

Privacy

Yorneo vindt bescherming van privacy belangrijk. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen (AVG-wet) om persoonsgegevens goed te beveiligen. Toegang tot persoonlijke informatie die wij verkrijgen, is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen.

Privacy van niet-cliënten
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt en/of telefonisch of op andere wijze persoonlijk contact opneemt, dan worden de gegevens die wij van je krijgen bewaard zolang dit voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan nodig is. Yorneo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en slaat ze op in een beveiligde omgeving. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens vind je in onze privacyverklaring. Hierin staat onder meer beschreven:

  • Wat voor gegevens wij opslaan, waar en waarom.
  • Wie toegang tot die gegevens heeft en hoe de geheimhouding is geregeld.
  • Rechten op en afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
  • Waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen.

Privacy van cliënten en (pleeg)ouders
Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van de cliënt/ouder/pleegouder vastleggen in een dossier. Yorneo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. In het document ‘Algemene informatie over privacy en dossiervoering’ staat onder andere beschreven:

  • Wat in het dossier staat en wie toegang tot het dossier heeft.
  • Rechten over het dossier en hoe de geheimhouding is geregeld.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
  • Waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen.
  • Voor jongeren en professionals in de Jeugdhulp en jeugdbescherming is er een website/app die antwoord geeft op de meest gestelde vragen rond privacy.

Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin hulp geven, is goede onderlinge afstemming belangrijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) hiervoor gebruiken. Hulpverleners weten daarmee sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat ze eventueel kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit. Yorneo werkt mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener kan je hierover meer vertellen.

Privacy van medewerkers
Ook voor haar medewerkers neemt Yorneo passende maatregelen om de privacy van hun persoonsgegevens te waarborgen. Denk daarbij aan rechten op inzage van geregistreerde persoonsgegevens, op rectificatie en verwijdering, op beperking van verwerking en overdraagbaarheid, klachtrecht en kennisgevingsplicht. Er gelden bijvoorbeeld ook spelregels voor het maken van een geluidsopname van gesprekken met een hulpverlener van Yorneo.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de kinderen, jongeren en ouders die cliënt zijn bij Yorneo. De cliëntenraad bestaat uit ouders en jongeren die cliënt zijn of zijn geweest bij Yorneo en adviseert de Raad van Bestuur van Yorneo over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten. De cliëntenraad heeft een eigen reglement waarmee wettelijk is vastgelegd over welke zaken zij moet worden geïnformeerd en waarover de raad om advies gevraagd moet worden.

Vind je het belangrijk om mee te denken over de best mogelijke hulp voor kinderen, jongeren en ouders? Wil je je wensen, ideeën, zorgen en positieve ervaringen met ons delen? Of heb je vragen? Neem contact op met ons op via clientenraad@yorneo.nl of (0592) 367 979.

Pleegouders van Yorneo zijn vertegenwoordigd in de Pleegouderraad (POR)

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de hulpverlening van Yorneo, bespreek dit dan met je hulpverlener. Is dat lastig voor je of leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je je zorgen bespreken met de gedragswetenschapper van Yorneo die samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Kom je er met Yorneo niet uit, dan kun je (eventueel met ondersteuning van de vertrouwenspersoon) schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Yorneo. Je kunt in contact komen met de klachtencommissie via het ambtelijk secretariaat: klachtencommissie@yorneo.nl. Lees hier het Klachtenreglement cliënten.

Heb je vragen of klachten over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Yorneo? Dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij/zij luistert naar je verhaal, informeert je over je rechten en zoekt samen met jou naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven en indienen van een klacht. Het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang Drenthe voeren de functie vertrouwenspersoon in samenwerking uit. De vertrouwenspersoon is te bereiken via info@akj.nl of of vertrouwenspersoon@zorgbelang-drenthe.nl. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl

Tevredenheidsonderzoek

Wij vragen regelmatig aan ouders en jongeren wat zij vinden van onze hulpverlening, onder andere bij tussentijdse evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier kunnen we onze hulp aanpassen en verbeteren.

Klokkenluidersregeling

Yorneo wil als organisatie een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Organisatie en medewerkers zijn erop aanspreekbaar dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid doorgetrokken wordt in de wijze waarop werkprocessen in de organisatie worden vormgegeven. De klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin onze medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Melders van een (vermoeden van een) misstand zijn beschermd en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de identiteit van de melder. Deze regeling is geldig voor (oud)medewerkers van Yorneo. 

 De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.