Belangen en rechten Belangen en rechten

Belangen en rechten

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van de cliënt/ouder/pleegouder vastleggen in een dossier. Yorneo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement. Hierin staat beschreven:
• Wat in het dossier staat.
• Wie toegang tot het dossier heeft.
• Hoe de geheimhouding is geregeld.
• Rechten over het dossier.
• De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met je hulpverlener.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de kinderen, jongeren en ouders die cliënt zijn bij Yorneo. De cliëntenraad bestaat uit ouders en professionals en adviseert de Raad van Bestuur van Yorneo over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten. De cliëntenraad heeft een eigen reglement waarmee wettelijk is vastgelegd over welke zaken zij moet worden geïnformeerd en waarover de raad om advies gevraagd moet worden.

Vind je het belangrijk om mee te denken over de best mogelijke hulp voor kinderen, jongeren en ouders? Wil je je wensen, ideeën, zorgen en positieve ervaringen met ons delen? Stuur dan een mail naar clientenraad@yorneo.nl of reageer via de beveiligde online omgeving Yoronline waarvoor je inloggegevens hebt ontvangen via je hulpverlener.

Pleegouders van Yorneo zijn vertegenwoordigd in de Pleegouderraad (POR)

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de hulpverlening van Yorneo, bespreek dit dan met je hulpverlener. Is dat lastig voor je of leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je je zorgen bespreken met de gedragswetenschapper van Yorneo die samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Kom je er met Yorneo niet uit, dan kun je (eventueel met ondersteuning van de vertrouwenspersoon) schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Yorneo. Je kunt in contact komen met de klachtencommissie via het ambtelijk secretariaat: klachtencommissie@yorneo.nl.

Heb je vragen of klachten over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Yorneo? Dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij/zij luistert naar je verhaal, informeert je over je rechten en zoekt samen met jou naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven en indienen van een klacht. Het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang Drenthe voeren de functie vertrouwenspersoon in samenwerking uit. De vertrouwenspersoon is te bereiken via info@akj.nl of of vertrouwenspersoon@zorgbelang-drenthe.nl. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl

Klokkenluidersregeling

Yorneo wil als organisatie een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Organisatie en medewerkers zijn erop aanspreekbaar dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid doorgetrokken wordt in de wijze waarop werkprocessen in de organisatie worden vormgegeven. De klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin onze medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Melders van een (vermoeden van een) misstand zijn beschermd en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de identiteit van de melder. Deze regeling is geldig voor (oud)medewerkers van Yorneo.

Tevredenheidsonderzoek

Wij vragen regelmatig aan ouders en jongeren wat zij vinden van onze hulpverlening, onder andere bij tussentijdse evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier kunnen we onze hulp aanpassen en verbeteren.

 De personen op de foto zijn geen cliënten van Yorneo.