Stage werkzaamheden

Stage-werkzaamheden Pleegzorg

De afdeling Pleegzorg biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar, die korte of langere tijd in een pleeggezin verblijven. Yorneo | Hulp & Huis organiseert de begeleiding van deze kinderen en gezinnen in een vaak complexe systemische problematiek.
Team Pleegzorg ondersteunt de pleegouders bij hun opvoedende taak en verleent hulp aan het kind/de jongere. Ze betrekken biologische ouders actief bij het hulpverleningsproces. Afhankelijk van de hulpvraag worden dit team ingezet op de modules: perspectiefzoekende pleegzorg, perspectiefbiedende pleegzorg of netwerkpleegzorg.

Je stage heeft een logische opbouw. Verantwoordelijkheden en het zelfstandig uitvoeren van taken nemen toe, afhankelijk van je individuele ontwikkeling. Je zult met een Pleegzorgwerker ook gezinsbezoeken doen. Aan het eind van je stage kun je, onder begeleiding van je stagebegeleider/ster, in een aantal pleegzorgzaken de hulpverlening zelfstandig vorm geven.
Als stagiair ben je aanwezig bij alle belangrijke overleggen. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsoverleggen, casuïstiek besprekingen en evaluatiebesprekingen met de jongere en het cliëntsysteem, waarbij de voortgang van de behandeling wordt besproken.

Stage-werkzaamheden Gezinshulpverlening met Verblijf

Yorneo heeft momenteel drie residentiële afdelingen verspreid over de provincie Drenthe onder de naam Gezinshulpverlening met Verblijf. Jongeren hebben hier de mogelijkheid om 24/7 te verblijven. Gemiddeld verblijven er 10 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Met een verblijf en behandeling binnen het GmV willen we de impasse binnen het gezin doorbreken en de ontwikkeling van de jongere weer op gang te krijgen.
Waar je ook werkt binnen Yorneo, je krijgt altijd te maken met kinderen, jongeren én hun ouders of verzorgers. Yorneo gelooft namelijk dat veranderingen alleen mogelijk zijn, wanneer de omgeving van een kind of jongere mee verandert. Elke behandeling richt zich dus op het cliëntsysteem, met name op het herontdekken van eigen krachten en hulpbronnen.

Je stage heeft een logische opbouw. Verantwoordelijkheden en het zelfstandig uitvoeren van taken nemen toe, afhankelijk van je individuele ontwikkeling. Je werkt zowel vroege diensten (7.30-15.30 u) als late diensten (15.00-23.00 u). Je bent bereid eens per maand een zaterdag of een zondag te werken.
Als stagiair ben je aanwezig bij alle belangrijke overleggen. Dit zijn bijvoorbeeld, teamvergaderingen inclusief casuïstiek besprekingen, en evaluatiebesprekingen met de jongere en het cliëntsysteem, waarbij de voortgang van de behandeling wordt besproken.

Stage-werkzaamheden Ambulante teams

Ambulant team Noord-Midden

De ambulant hulpverleners binnen het team Ambulant Onderwijs Assen hebben een belangrijke rol binnen het netwerk van je regio en zijn in staat gemakkelijk binnen de externe omgeving (professionele leefmilieus en wijkteams) te bewegen op voor Yorneo cruciale plaatsen. Zij werken met gezinnen binnen een hulpverleningscontext. Hierbij zijn er verschillende trajecten deze variëren van behandelduur, meestal is dit tussen de 2 à 7 maanden. Voor deze stageplek wordt er gewerkt middels de IAG methodiek. Belangrijke basis is systemisch en oplossingsgericht werken.

Ambulant team Papenvoort

De ambulante hulpverleners binnen het team Ambulant Papenvoort bieden intensieve specialistische hulp aan Multi Problem gezinnen. Er is sprake van complexe problematiek op verschillende gebieden. Te denken valt aan veiligheidsvraagstukken, dreigende uithuisplaatsingen, middelengebruik, schoolweigering, verstoorde onderlinge gezinsrelaties. Er wordt gewerkt met de jongere, de ouders, het gezin en externen. Dit middels de methodieken IAG, MST en MDFT. Onze behandelingen zijn systemisch gericht en onze bejegening is oplossingsgericht. Je stage richt zich specifiek op het programma IAG.

Ambulant team Zuid Oost

De ambulant hulpverleners binnen het team Ambulant Emmen hebben een belangrijke rol binnen het netwerk van de regio en zijn in staat gemakkelijk binnen de externe omgeving (professionele leefmilieus en wijkteams) te bewegen op voor Yorneo cruciale plaatsen. Zij werken zowel met gezinnen binnen een hulpverleningscontext, als wel in het externe veld (o.a. scholen, centrum voor jeugd en gezin).

Ambulant team Zuid West (PMTO)

De stageplaats richt zich met name op het Parent Management Training Oregon model (PMTO). Naast PMTO proef je ook van de programma’s van IAG, Vroeg Erbij en Vakgroep Hulp na Scheiding.

Wat is PMTO? Dit model is bedoeld voor de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. De interventie is erop gericht deze gedragsproblemen van het kind te verminderen. Dit gebeurt door de ouders meer en systematischer effectieve opvoedingsstrategieën te leren toepassen. Ouders worden vaardiger in het opvoeden van hun kind, escalaties tussen ouders en kind verminderen en ouders voelen zich minder belast.
PMTO is gestoeld op het model van sociaal interactieleren. In dit model wordt een centrale rol toegekend aan de sociale omgeving van het kind, en dan in het bijzonder aan de ouders, bij het doorbreken en voorkómen van negatieve interacties die de gedragsproblemen van kinderen versterken. Door meer en systematischer effectieve opvoedingsstrategieën toe te passen, creëren ouders stapsgewijs een omgeving waarin gewenst gedrag consequent wordt uitgelokt en versterkt en ongewenst gedrag systematisch wordt omgebogen. Escalaties tussen ouders en kind verminderen, ouders voelen zich minder belast en kinderen laten minder externaliserende gedragsproblemen en meer prosociaal gedrag zien.

Waar je ook werkt binnen Yorneo, je krijgt altijd te maken met kinderen, jongeren én hun ouders of verzorgers. Yorneo gelooft namelijk dat veranderingen alleen mogelijk zijn, wanneer de omgeving van een kind of jongere mee verandert. Elke behandeling richt zich dus op het cliëntsysteem. Je stage heeft een logische opbouw. Verantwoordelijkheden en het zelfstandig uitvoeren van taken nemen toe, afhankelijk van je individuele ontwikkeling.

Als stagiair ben je aanwezig bij alle belangrijke overleggen. Daarin worden, naast organisatorische zaken, ook behandelingen besproken. In de behandelbesprekingen staat de uitvoering van de methodieken centraal. Tijdens je stage periode wordt er veel gereflecteerd over je eigen proces en dat van de gezinnen. Er worden hypotheses en vragen over de behandelprocessen besproken. Inzicht in jezelf, openheid over je eigen handelen en de motieven daarachter, zijn onderwerp van bespreking. Dit bespreek je tijdens de stagebegeleiding met je stagebegeleider, maar ook zeker in het team waar je in zit. Om zoveel mogelijk uit je stage te halen vinden wij het belangrijk dat je hierin wilt leren.