Netwerkpleegouder worden Netwerkpleegouder worden

Netwerkpleegouder worden

Wat is netwerkpleegzorg?

Als een kind om verschillende redenen niet meer thuis kan wonen biedt pleegzorg soms uitkomst. Het heeft dan de voorkeur om eerst te kijken of er een geschikte plek voor het kind is binnen zijn of haar eigen omgeving (netwerk), voordat er een ander pleeggezin wordt gezocht. Het mooie van een netwerkplaatsing is dat een kind niet in een volstrekt vreemde situatie terecht komt. De breuk met thuis is minder groot en bovendien kent het netwerkgezin het kind en zijn ouders al goed en zijn zij meestal bekend met de familiegeschiedenis. Tevens blijkt uit verschillende onderzoeken dat de kans op hereniging met de ouders groter is bij een netwerkplaatsing.

Een netwerkonderzoek

Niet iedereen die een kind van familie of bekenden opvangt, is automatisch netwerkpleegouder. Als je informeel helpt, regel je het onderling. We kunnen ons echter ook voorstellen dat deze opvoedtaak veel van je vraagt en hierbij hulp nodig denkt te hebben. Middels een netwerkonderzoek wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een officiële pleegzorgplaatsing. Bij een pleegzorgplaatsing worden duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding en bijvoorbeeld financiën. Netwerkpleegouders krijgen begeleiding bij hun opvoedingstaak, maar er vinden ook gesprekken met het kind, en waar mogelijk het biologische netwerk, plaats. Daarnaast ontvangen netwerkpleegouders financiële ondersteuning om de opvoedtaak te bekostigen.

Voor netwerkpleegzorg dient er een hulpvraag te zijn die bijvoorbeeld gericht is op de ontwikkeling van het kind, opvoedingsvragen of de omgang met de ouders.

Waarom een netwerkonderzoek?

Indien er een aanvraag voor netwerkpleegzorg wordt gedaan, is Yorneo verplicht om te controleren of jullie als gezin aan de opvoedingsbehoeften van het pleegkind tegemoet kunnen komen, ook als het kind al langere tijd bij jullie woont. Door middel van een netwerkonderzoek kijken we of jullie gezin voldoet aan de wettelijke- en landelijke criteria om officieel pleegouder te mogen worden en maken we een inschatting of dit de juiste plek is voor een kind om (tijdelijk) op te groeien. Naast dit netwerkonderzoek moet een netwerkpleeggezin bij een positieve uitkomst van het onderzoek deelnemen aan een netwerkcursus. Hierover volgt later meer informatie.

Stap 1: aanmelden/verwijzen

Om je aan te kunnen melden voor een netwerkonderzoek, is er een verwijzing nodig. Als je weet dat er voor een kind uit jouw omgeving een pleeggezin gezocht wordt en je wilt dit graag doen, dan kan je dit, samen met de ouder(s) met gezag, kenbaar maken bij de gemeente. De gemeente is in het algemeen verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp en de pleegzorg.

Tevens kan het voorkomen dat het kind al (langere tijd) bij jullie woont en je alsnog netwerkpleegouder wilt worden, ook dan moet je je alsnog richten tot de gemeente. Enkel als er een maatregel door de Kinderrechter is uitgesproken, dan is er een (gezins)voogd betrokken die deze aanvraag moet goedkeuren en deze verwijzing ook kan aanvragen. De (gezins)voogd fungeert dan als aanmelder. Indien je je als aspirant netwerkpleegouder bij de gemeente (of gecertificeerde instelling indien er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel) meldt en zij maken gezamenlijk de inschatting dat dit de best passende hulpverlening is, dan zal deze de aanmelding doen bij Yorneo. Yorneo laat vervolgens aan de aanmelder weten wat er nodig is om de aanmelding in behandeling te nemen: de aanmelder ontvangt het aanmeldformulier welke ingevuld dient te worden en vervolgens worden er ook naar jullie formulieren opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en te retourneren.

Hoe werkt het netwerkonderzoek?

Als Yorneo alle benodigde formulieren heeft ontvangen, wordt de aanmelding gescreend. Als na screening akkoord gegeven kan worden op het starten van een netwerkonderzoek, wordt er een afspraak gemaakt voor het startgesprek met de netwerkonderzoeker, aanmelder, ouder(s) met gezag, aspirant pleegouder(s) en (waar mogelijk) het kind. Tijdens dit startgesprek leggen we het verdere verloop van het netwerkonderzoek uit en worden er begeleidings- en onderzoeksafspraken gemaakt, als ook afspraken omtrent praktische zaken. Tevens wordt er een netwerkonderzoek-contract getekend, waarin bovenstaande wordt vastgelegd. Vanaf de datum van de ondertekening van dit contract start tevens, mits het pleegkind al woonachtig is in het gezin, de uitbetaling van de pleegzorgvergoeding (deze wordt uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf de datum dat de aanmelding bij Yorneo compleet is).

Hoe lang duurt het netwerkonderzoek?

Het netwerkonderzoek neemt in totaal maximaal 13 weken in beslag. Gedurende deze 13 weken komt de netwerkonderzoeker geregeld bij je/jullie thuis en voert gesprekken met alle betrokkenen. Daarnaast vraagt Yorneo tijdens het netwerkonderzoek een Verklaring van geen Bezwaar (VGB) aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Mocht deze niet worden afgegeven, stopt het netwerkonderzoek en kun je niet ingeschreven worden als netwerkpleegouder. Verder kan er eventueel een medische verklaring worden opgevraagd.

Als je wordt ingeschreven als netwerkpleeggezin

Als uit het netwerkonderzoek blijkt dat jullie als gezin een geschikte plek bieden voor dit pleegkind en voldoen aan de criteria voor pleegouderschap, dan worden jullie officieel bij Yorneo ingeschreven als netwerkpleegouder en worden de pleegzorgbegeleiding en –vergoeding doorgezet. Iedere netwerkpleegouder wordt na inschrijving standaard aangemeld voor de verplichte netwerkcursus. Deze netwerkcursus omvat drie avonden waarin belangrijke thema’s binnen de pleegzorg, waar u mee te maken kunt krijgen, worden besproken, zoals bijvoorbeeld hechting, loyaliteit en samenwerking met de ouder(s) van het pleegkind. Tevens is er aandacht voor uw rol als pleegouder. Als netwerkpleegouder heb je immers soms meerdere ‘petten’ op. Deze training helpt je bewust te worden van je positie en biedt handvatten voor de verdere begeleiding van het pleegkind.

Als het netwerkonderzoek wordt afgewezen

Als uit de eerste screening of het netwerkonderzoek blijkt dat jullie als gezin geen geschikte plek kunnen bieden voor dit pleegkind en/of jullie niet voldoen aan de criteria voor het pleegouderschap, dan koppelt de netwerkonderzoeker dit terug aan jullie en de aanmelder. Het kan zijn dat dit geen consequentie heeft voor de woonplek van het kind, maar wordt de plaatsing niet officieel gemaakt als pleegzorgplaatsing en zal pleegzorg dus niet betrokken blijven: Het is aan de aanmelder om dit verder op te pakken. Aspirant netwerkpleegouders hebben het recht om het besluit aan te vechten bij de civiele rechter. Om niet direct een rechterlijke procedure te hoeven starten kan ook de onafhankelijke adviescommissie Pleegzorg ingeschakeld worden om het besluit te toetsen.

Meer informatie

Voor verdere vragen en informatie over (netwerk)pleegzorg kun je altijd contact opnemen met de afdeling Pleegzorg van Yorneo via (0592) 367 970, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.