Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Yorneo vindt bescherming van privacy belangrijk. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen van onze medewerkers, cliënten, pleegouders, gezinshuisouders, samenwerkingspartners en (nog) niet-cliënten. Toegang tot persoonlijke informatie die wij verkrijgen, is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Yorneo heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat de verwerking van persoonsgegevens door Yorneo overeenstemt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document lichten wij onze werkwijze toe.

Klik hier voor de printversie van de privacyverklaring

Yorneo; thuis in opvoeden en opgroeien
Bij Yorneo kun je terecht als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of het gedrag dat een kind vertoont. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Yorneo is een stichting met hoofdvestiging aan Overcingellaan 13A in Assen. Postadres: Postbus 114, 9400 AC Assen. Yorneo is geregistreerd bij de KvK onder 04062063 en heeft als RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 8095.93.294.

Registratie en gebruik van persoonsgegevens
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt en/of telefonisch of op andere wijze persoonlijk contact opneemt, dan worden de gegevens die wij van je krijgen bewaard zolang dit voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan nodig is. Yorneo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en slaat ze op in een beveiligde omgeving.

Wanneer iemand cliënt wordt bij Yorneo dan worden zijn of haar persoonsgegevens vastgelegd in een dossier.
Yorneo draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen binnen Nederland worden verwerkt of beheerd, niet daarbuiten. Je gegevens worden niet aan personen buiten Yorneo ter beschikking gesteld tenzij Yorneo daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving of daarvoor toestemming is gegeven door de cliënt en/of ouders met gezag.

Doelen en rechtsgrond
De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ons benaderd hebt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn. Onze medewerkers zijn voorafgaand aan hun aanstelling gescreend en hebben een Verklaring Omtrent (goed) Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en uiterlijk binnen de wettelijke termijnen verwijderd.
Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij onder andere bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet). Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van de situatie te krijgen zodat wij kinderen, ouders en andere dichtbij het kind betrokken personen goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden. We leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk en delen deze zonder toestemming daarvoor niet met anderen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie en/of verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je ook recht op dataportabiliteit; je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven jeugdzorginstantie. Verzoeken over je persoonsgegevens kun je indienen via de contactpagina van www.yorneo.nl. We vragen je daarna een formulier in te vullen waarin je je verzoek toe kunt lichten. Met andere vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens, kun je ook contact met ons opnemen via fg@yorneo.nl. Als je cliënt/pleegouder/ samenwerkingspartner van Yorneo bent dan kun je ook contact hierover opnemen met je hulpverlener/contactpersoon of de functionaris gegevensbescherming bij Yorneo. Afmelden voor een nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy van cliënten, pleegouders en gezinshuisouders
Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van de cliënt/ouder/pleegouder/gezinshuisouder vastleggen in een dossier. In het document ‘Algemene informatie over privacy en dossiervoering’ staat onder andere beschreven:

  • Wat in het dossier staat en wie toegang tot het dossier heeft.
  • Rechten over het dossier en hoe de geheimhouding is geregeld.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
  • Waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen.

Dit document sluit aan bij de inhoud van het ‘Privacyreglement persoonsgegevens cliënten’ dat medewerkers bij Yorneo als leidraad gebruiken hoe om te gaan met persoonsgegevens van cliënten en relaties van Yorneo. Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin hulp geven, is goede onderlinge afstemming belangrijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) hiervoor gebruiken. Hulpverleners weten daarmee sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat ze eventueel kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit. Yorneo werkt mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener kan je hierover meer vertellen.

Omgang met cookies
Wij maken op www.yorneo.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je online vinden en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Op de volgende websites kun je onder meer informatie over cookies vinden: www.cookierecht.nl, www.opta.nl en www.consuwijzer.nl.

Analyse van gegevens met Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hyperlinks
Websites van Yorneo bevatten hyperlinks naar websites van derden. Yorneo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het privacy- en cookiebeleid van desbetreffende organisaties.

Bewustwording
In haar streven naar een hoge mate van veilig weken met persoonsgegevens, stuurt Yorneo bewust aan op het vergroten van bewustwording van medewerkers over privacy. Medewerkers worden regelmatig op verschillende manieren en via verschillende kanalen hierover geïnformeerd. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Yorneo brengt bijvoorbeeld regelmatig een bezoek aan de verschillende teams.

Procedure melden datalekken
Iedereen die constateert dat er persoonsgegevens van cliënten of medewerkers van Yorneo voor onbevoegden toegankelijk zijn of hiervan een vermoeden heeft, wordt vriendelijk doch dringend verzocht om dit direct te melden, bij voorkeur telefonisch, aan de FG van Yorneo. Bijvoorbeeld in het geval de telefoon of laptop van een medewerker van Yorneo is gestolen. Vervolgens start de procedure Meldplicht datalekken.

Mogelijke wijzigingen
Yorneo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen. Daarom is het belangrijk je van tijd tot tijd te informeren of er een aanpassing in dit bestand heeft plaatsgevonden. Op elke pagina van dit document staat welke versie het betreft.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Heb je vragen die nog niet beantwoord zijn door dit document? Wil je een opmerking maken, verzoek indienen om gebruik te maken van je rechten of ben je ergens niet tevreden over? Neem dan contact op met je hulpverlener/contactpersoon bij Yorneo of stuur een mail naar de functionaris gegevensbescherming.
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: Suzan Nijhuis: fg@yorneo.nl

Januari 2022