Ouder

Wie kan mij doorverwijzen?

Klik hier voor het volledige overzicht

Hoe lang duurt de hulp?

Hulp van Yorneo duurt zo kort mogelijk, zo lang als nodig. Sommige hulpprogramma's hebben een vastgestelde duur. Dit kun je navragen bij je hulpverlener.
Verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot een jongere zich voldoende heeft ontwikkeld om op eigen benen te staan.

Tot welke leeftijd biedt Yorneo hulp?

Dit varieert per hulpvorm. De meeste hulpverlening is tot 18 jaar. Soms is verlenging mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor de 24-uurs behandelingen zoals pleegzorg kan hulpverlening worden geboden tot de leeftijd van 23 jaar.

Moet ik zelf voor de hulp betalen?

Als ouder betaal je voor hulp van Yorneo niets. Dit doet de gemeente waar je woont.

Meer vragen van Ouder

Jongere

Wie kunnen mij doorverwijzen?

Klik hier voor het volledige overzicht

Vertellen jullie wat ik vertel door aan mijn ouders?

De algemene regel is dat we niets doorvertellen zonder dat jij dat weet. Toch gelden er voor jouw ouders speciale regels. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, hebben je ouders het recht op informatie over jou en het recht om in jouw dossier te kijken, zonder jouw toestemming. Als je 16 jaar of ouder bent, dan is jouw toestemming wel nodig. Het wel of niet spreken over bepaalde onderwerpen kan soms de begeleiding in de weg staan. Wanneer dit het geval is zullen wij daar met jou over in gesprek gaan binnen de wettelijke kaders die er zijn. Meer informatie over privacy? Kijk op de Privacy-app.

Kan ik gebruik maken van WiFi bij Yorneo?

Op alle vestigingen van Yorneo kun je gebruik maken van WIFI (openbaar) via HotSpots van KPN.
1. Selecteer 'KPN' als draadloos netwerk.
2. Start je internet browser, de inlogpagina start automatisch.
3. Volg de instructies op de inlogpagina.

Hoe lang duurt de hulp?

Hulp van Yorneo duurt zo kort mogelijk, zo lang als nodig. Sommige hulpprogramma's hebben een vastgestelde duur. Dit kun je navragen bij je hulpverlener. 

Meer vragen van Jongere

Pleegouder

Wie is mijn contactpersoon?

Zodra er een pleegkind in je gezin wordt geplaatst, krijg je een pleegzorgbegeleider toegewezen. Hij of zij komt regelmatig op huisbezoek om met jou alle zaken rondom je pleegkind te bespreken. De pleegzorgbegeleider is jouw contactpersoon.

Wat doe ik als ik bezwaar heb tegen een besluit

Mogelijkheden voor advies en bezwaar bij besluiten pleegzorg:

1. INLEIDING

Voor (aspirant) pleegouders die het niet eens zijn met een besluit van Yorneo zijn er twee situaties van toepassing:

1. (Aspirant) pleegouders die het niet eens zijn met het besluit van Yorneo betreffende:
a. Het beoordelen van de geschiktheid van een aspirant-pleegouder en op grond daarvan beslissen of deze als pleegouder wordt erkend of niet. Hieronder valt ook de bevoegdheid om een eerdere erkenning in te trekken;
b. De beëindiging van de koppeling van een pleegkind aan pleegouders;
c. De bevoegdheid om de pleegzorgplaatsing (voortijdig) stop te zetten of te weigeren;
d. De bevoegdheid betreffende inzage van stukken.

(Aspirant) pleegouders kunnen het besluit aanvechten bij de civiele rechter. Om niet direct een rechterlijke procedure te hoeven starten kunnen (aspirant) pleegouders aan de onafhankelijke adviescommissie Pleegzorg vragen het besluit van Yorneo te toetsen. Deze vraag om toetsing dient binnen zes weken na het schriftelijke besluit van Yorneo te zijn ingediend via: adviescommissiepleegouders@yorneo.nl

Let op! Toetsing door de adviescommissie mag maar hoeft niet. Er kan rechtstreeks een procedure worden gestart bij de civiele rechter.

2. Tegen financiële besluiten, te weten: de hoogte van de pleegvergoeding, de toeslagen en de bijzondere kosten, kunnen pleegouders bezwaar aantekenen bij Yorneo. Als men het niet eens is met de uitkomst van de bezwaarprocedure kan men eventueel in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het bezwaar dient binnen zes weken na het schriftelijke besluit van Yorneo te zijn ingediend via: bezwaarcommissiepleegouders@yorneo.nl

Let op! Bezwaar tegen een financieel besluit gaat altijd eerst via de bezwaarcommissie en niet rechtstreeks naar de bestuursrechter.

2. UITGANGSPUNTEN

Besluit van Yorneo
Een besluit dient zorgvuldig te zijn gemotiveerd en bestaat uit de volgende elementen:
• Vermelding van de wettelijke grondslag voor het besluit;
• Vermelding van andere grondslagen, zoals eigen of landelijk vastgestelde protocollen of afspraken;
• Afweging van de betrokken belangen;
• Relevante feiten, waaronder bijvoorbeeld advies;
• Een logische en begrijpelijk geformuleerde redenering;
• De gevolgen van het besluit en (indien van toepassing) datum waarop het contract wordt beëindigd.

Vraag om toetsing aan de adviescommissie
De vraag om toetsing wordt schriftelijk ingediend en bevat in ieder geval de volgende elementen:
• De naam en het adres van de pleegouder;
• Het is gedagtekend;
• Het bevat een omschrijving of een kopie van het besluit van Yorneo;
• Het bevat de vraag om toetsing.
De vraag om toetsing moet binnen 6 weken na het schriftelijk besluit van Yorneo zijn ingediend bij de adviescommissie.

De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 2 leden die werkzaam zijn in andere onderdelen van Yorneo (niet pleegzorg). De adviescommissie geeft binnen 2 weken na bespreking met de (aspirant) pleegouders advies aan de directeur-bestuurder van Yorneo. Binnen 2 weken nadat het advies van de adviescommissie is ontvangen zal de directeur-bestuurder een brief met de definitieve beslissing naar het (aspirant) pleeggezin sturen.

Bezwaar bij de bezwaarcommissie
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht worden de volgende eisen aan een bezwaarschrift gesteld:
• Het bevat de naam en het adres van de pleegouder (een anoniem bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen);
• Het is gedagtekend;
• Het bevat een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• Het bevat de gronden voor het bezwaar;
• Het moet in beginsel in het Nederlands gesteld zijn, of van een vertaling zijn voorzien;
• Indien ingediend namens een ander, moet een machtiging zijn bijgevoegd.
Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het schriftelijke besluit van Yorneo zijn ingediend bij de bezwaarcommissie.

De bezwaarcommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 2 leden die werkzaam zijn in andere onderdelen van Yorneo (niet pleegzorg). De bezwaarcommissie geeft binnen 2 weken na bespreking met de pleegouders advies aan de directeur-bestuurder van Yorneo. Binnen 2 weken nadat het advies van de bezwaarcommissie is ontvangen zal de directeur-bestuurder een brief met de definitieve beslissing naar het pleeggezin sturen.

Hoe vaak komt de pleegzorgbegeleider langs?

De pleegzorgbegeleider maakt in het begin van de plaatsing afspraken met jou over de frequentie van de huisbezoeken. Uiteraard kun je tussendoor altijd bellen of mailen als je vragen hebt of als er problemen zijn.

Kan ik pleegzorgverlof krijgen?

Als pleegouder heb je recht op pleegzorgverlof en een uitkering tijdens het verlof. Pleegzorgverlof duurt vier weken. Je kunt het verlof in een aaneengesloten periode opnemen of verspreid over een periode van maximaal 26 weken. Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen geen gebruik maken van de verlofregelingen. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie.

Meer vragen van Pleegouder

Professional

Op de hoogte blijven van nieuws?

Je kunt nieuws over Yorneo volgen via deze website (onder nieuws) en via onze Facebook- en Twitter-accounts. Mocht je interesse hebben in het ontvangen van een maandelijkse Yorneo-emailnieuwsflits, laat het ons dan weten via communicatie@yorneo.nl
Bij voldoende aanmeldingen zullen we deze nieuwsservice starten. 

Meer vragen van Professional

Verwijzer

Zijn er wachttijden?

Voor de hulpverlening van Yorneo gelden in principe geen wachttijden, maar de duur van aanmelding tot de start van een behandeling kan wel varieren afhankelijk van de problematiek en hulpvorm. 

Meer vragen van Verwijzer